Ngân hàng Liên Việt PostBank

  • Nhà Thầu INEX decor & furniture (INEX)
  • Năm 2020
  • Hạng Mục vách ngăn văn phòng
  • Với tính chất công việc cần sự bảo mật và cá nhân ngân hàng đã chọn vách ngăn bàn để phù hợp với tính chất, tạo không gian tổng thể hài hoà cho ngân hàng