Mường Thanh Nha Trang

  • Nhà Thầu
  • Năm 2020
  • Địa điểm Nha Trang
  • Hạng Mục vách ngăn di động
  • Trong thời kỳ Covid-19 đã giảm ảnh hưởng nhà hàng có vị trị khá cao tại Mường Thanh Miễn Triều có 3 phòng cần rộng cần ngăn thành 1 sảnh lớn và đã phá dỡ các bức tường thanh thế bằng 2 dãy vách ngăn di động với việc có thể sử dụng nhiều mục đích cho không