rochdale-spears

Rochdale Spears

  • Địa điểm Bình Dương
  • Hạng Mục vách ngăn di động
  • Nhà máy có nhu cầu ngăn phòng ăn thành 2 phòng riêng biệt có thể sử dụng khi cần và mở theo nhu cầu