CTY PLATREE


Nhà máy Deneast Việt Nam
vách ngăn xếp, 2020

Nhà máy Deneast Việt Nam

Mường Thanh Nha Trang
vách ngăn di động, 2020

Mường Thanh Nha Trang

FWD Việt Nam
vách ngăn di động, 2019

FWD Việt Nam

SUNGWON MEDICAL
vách ngăn văn phòng, 2018

SUNGWON MEDICAL